นักศึกษา/อาจารย์แนะแนว

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง-สำหรับผู้เข้าสอบ (เริ่มตรวจตั้งแต่ 24 มีนาคม 2565)
แนวทางการจัดสอบสำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565
แบบยืนยันข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น COVID-19 (สำหรับผู้เข้าสอบ) สำหรับการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บุคลากร

แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับคณะกรรมการ/อนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบยืนยันข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น COVID-19 (สำหรับกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565) การสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ