ชื่อสนามสอบ แผนที่  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก คลิกดูแผนที่  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร คลิกดูแผนที่ คลิกดูแผนที่แสดงอาคารต่าง ๆ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คลิกดูแผนที่ คลิกดูแผนที่แสดงอาคารต่าง ๆ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คลิกดูแผนที่ คลิกดูแผนที่แสดงอาคารต่าง ๆ
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยอง คลิกดูแผนที่