กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 4
กำหนดการ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน 2565 - 19 มิถุนายน 2565
รอบที่ 3
กำหนดการ Clearing House ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหวางวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 - 10 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหวางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

รอบที่ 4

รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565
* ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอ่านและปฏิบัติตามประกาศของคณะให้ครบถ้วน
* เปลี่ยนแปลงกำหนดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS จากเดิมวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565
* ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี ทุกคน ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ HTTPS://STUDENT.MYTCAS.COM/ และเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2565
* ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอ่านและปฏิบัติตามประกาศของคณะให้ครบถ้วน
* เปลี่ยนแปลงกำหนดการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS จากเดิมวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565
* ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี ทุกคน ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ HTTPS://STUDENT.MYTCAS.COM/ และเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบที่ 1