กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2
ระหวางวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 - 5 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 3
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 3 Admission
ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 - 19 พฤษภาคม 2565
รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหวางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

รอบที่ 1