นักศึกษา

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
แบบฟอร์มการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

บุคลากร

แบบฟอร์มสำหรับคณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อเฉพาะผู้ไม่สละสิทธิ์การเข้าศึกษา