นักศึกษา/อาจารย์แนะแนว

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบถามข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร เฉพาะข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น

บุคลากร

คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินการสอบ (อ่านอย่างเดียว)
คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินการสอบ (ดาวน์โหลด)
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ