ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
ประกาศสำหรับผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559
 
        ตามที่ระบบสารสนเทศเพื่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ขัดข้อง ใน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 และส่งผลกระทบถึง
ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครระหว่าง วันที่ 4 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถปรับสถานะการชำระเงิน
ค่าสมัครให้ท่านได้  จึงขอให้ผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ ที่ได้ชำระเงินที่ธนาคารระหว่างวันที่ 4 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม
2558 เท่านั้น ทำการลงทะเบียนและสมัครใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง ทั้งนี้สาขาวิชาที่เลือกสมัครต้องเหมือนเดิมกับการสมัคร
ที่ผ่านมา โดยผู้สมัครไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ กรณีติดปัญหาหรือสงสัยในการดำเนินการใดๆ ให้ติดต่อโดยตรงที่
กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร 02555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627 (ในวันและเวลาราชการ)
 
        จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้
 
รายการที่ไม่สามารถปรับสถานะการชำระเงินได้
       
1 น.ส.พาวรินทร์ พรมลักษ์  
2 น.ส.นภัสพร มาตหลุบเลา  
3 น.ส.กฤษณา ธรรมจิตต์ ลำดับที่ 1-5 ชำระเงินวันที่ 4 สิงหาคม 2558
4 น.ส.ณัฐชยา ภัทรวีรานนท์ ลำดับที่ 6-7 ชำระเงินวันที่ 5 สิงหาคม 2558
5 น.ส.ฐิติพร บวรบัณฑิต ลำดับที่ 8 ชำระเงินวันที่ 6 สิงหาคม 2558
6 นายนัฐพงษ์ สินไชย
7 น.ส.ปทุมพร ศรีนนท์เคน  
8 น.ส.ฐนิษฐ์ชา ยานุ
สำหรับผูู้ที่ชำระเงินระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 แต่สถานะการสมัครของท่านยังคงแสดงว่า "รอชำระเงิน" โปรดติดต่อมหาวิทยาลัยตามเบอร์ที่ปรากฎด้านบนโดยด่วน!!!