ข่าวการรับนักศึกษาใหม่

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558


ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ==>


 

CLOSED

โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่

ปีการศึกษา 2558

รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปวช. หรือ ปวส.

สมัครทางอินเทอร์เน็ต


เปิดรับสมัคร
วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนดไว้ในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ)

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา

คณะ โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่่
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียด ไม่มี
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูรายละเอียด ไม่มี
จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี    
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูรายละเอียด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูรายละเอียด
จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง    
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)
ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

 

 

 

 

 

@Copyright 2010 กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800