ข่าวการรับนักศึกษาใหม่

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ==>


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
โครงการสมทบพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการสมทบพิเศษ และวิทยาลัยนานาชาติ

CLOSED

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.
เปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม
(จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร)

สำหรับผู้มีผลคะแนนสอบ O-NET/GAT/PAT

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)

ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

 

CLOSED

โครงการสมทบพิเศษ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.
ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT


ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

(เดิมรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

รายการ กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 ก.ค.57 16 ก.ค.57
สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 16 ก.ค.57 17 ก.ค.57
ประกาศผลสอบคัดเลือก 18 ก.ค.57 (ตามกำหนดการเดิม)


สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>
* ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการสอบ
ครบทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา กำหนด

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ(OA.B)
รับเข้าศึกษาในโครงการปกติ จำนวนประกาศรับ 20 คน
คลิ๊กอ่านรายละเอียด


(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)
ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT และโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2557


ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์การรับนักศึกษาใหม่
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT และโครงการสมทบพิเศษ

** กำหนดเวลา และสถานที่สอบตามประกาศเดิม

คณะ วันสอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 26 หรือ 30 พฤษภาคม 2557
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 30 พฤษภาคม 2557
คณะบริหารธุรกิจ 31 พฤษภาคม 2557
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 มิถุนายน 2557

 

CLOSED

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
สำหรับผู้จบ ม.6

รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)

ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

 

CLOSED

โครงการสมทบพิเศษ

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี

รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

ประกาศรับนักศึกษาเพิ่ม วุฒิ ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต

(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำำหรับผู้สมัครปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี และปริญญาตรี 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี (รหัสสาขาวิชา 806)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สถานที่สอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี และปริญญาตรี 4 ปี

 

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)

ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

 

CLOSED

โควตาเรียนดี มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

รับสมัครวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามใบแจ้งฯ

 

CLOSED

โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา

เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ
(จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร)


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัครวันที่ 10 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
รับเข้าศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี

รับสมัครวันที่ 17 ธันวาคม 2556
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
ระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส.
โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิิ คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 เพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00
ทั้งนี้จะพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น

ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ระเบียบการรับสมัครระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี
ระเบียบการรับสมัครระดับ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปีประกาศเพิ่มจำนวนรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รหัสสาขาวิชา 152 จากเดิมรับ 30 คน เป็นประกาศรับ 45 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม รหัสสาขาวิชา 157 จากเดิมรับ 20 คน เป็นประกาศรับ 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม รหัสสาขาวิชา 177 จากเดิมรับ 20 คน เป็นประกาศรับ 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ) สองภาษา รหัสสาขาวิชา 554 จากเดิมรับ 10 คน เป็นประกาศรับ 30 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ) สองภาษา รหัสสาขาวิชา 354 จากเดิมรับ 5 คน เป็นประกาศรับ 10 คน

ระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)

ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
มจพ.วิทยาเขตระยอง

(จังหวัดระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และชลบุรี)

รับสมัครวันที่ 6 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

รับสมัครผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ ตามที่คณะกำหนด

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา
ประกาศรับสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามใบแจ้งฯ

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโควตาพื้นที่
มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครวันที่ 7 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

รับสมัครผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ ตามที่คณะกำหนด

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา

ประกาศผลสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามใบแจ้งฯ

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
ปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาผู้ที่มีคุณธรรมความดี
ีเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดี
มีคุณธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)
พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

รับสมัครวันที่ 1 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา
**ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครในแต่ละโครงการที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือ ด้านศิลปวัฒนธรรม

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโควตาพื้นที่
มจพ.วิทยาเขตระยอง (คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป)

รับสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโควตาพื้นที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

CLOSED

การรับโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ ของคณะ/วิทยาลัย

รับสมัครวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียด และสมัครเข้าศึกษา

 

 

 

 

 

@Copyright 2010 กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800