ข่าวการรับนักศึกษาใหม่

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ==>

 

กำลังเปิดรับสมัคร

การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
ปีการศึกษา 2558

รับสมัครวันที่ 1 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา
**ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครในแต่ละโครงการที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือ ด้านศิลปวัฒนธรร

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) รับเฉพาะโครงการปกติ แผน ก ให้ตรวจสอบคณะ/สาขาวิชา/คุณวุฒิ/คุณสมบัติ ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย==>Click ก่อนทำการสมัครที่ ==>Click หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อกลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร 025552000 ต่อ 1626, 1627

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)
ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

 

CLOSED

โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่

ปีการศึกษา 2558

รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปวช. หรือ ปวส.

สมัครทางอินเทอร์เน็ต


เปิดรับสมัคร
วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนดไว้ในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ)

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา

คณะ โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่่
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียด ไม่มี
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูรายละเอียด ไม่มี
จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี    
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูรายละเอียด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูรายละเอียด
จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง    
คณะบริหารธุรกิจ ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)
ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

 

 

 

 

 

@Copyright 2010 กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800