ข่าวการรับนักศึกษาใหม่

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ==>

กำลังเปิดรับสมัคร

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
สำหรับผู้จบ ม.6

รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามใบแจ้งฯ

 

กำลังเปิดรับสมัคร

โครงการสมทบพิเศษ

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี

รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามใบแจ้งฯ

 

กำลังเปิดรับสมัคร

โควตาเรียนดี มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

รับสมัครวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามใบแจ้งฯ

 

CLOSED

โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา

เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ
(จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร)


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับสมัครวันที่ 10 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
รับเข้าศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี

รับสมัครวันที่ 17 ธันวาคม 2556
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
ระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส.
โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิิ คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 เพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00
ทั้งนี้จะพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น

ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ระเบียบการรับสมัครระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี
ระเบียบการรับสมัครระดับ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปีประกาศเพิ่มจำนวนรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รหัสสาขาวิชา 152 จากเดิมรับ 30 คน เป็นประกาศรับ 45 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม รหัสสาขาวิชา 157 จากเดิมรับ 20 คน เป็นประกาศรับ 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม รหัสสาขาวิชา 177 จากเดิมรับ 20 คน เป็นประกาศรับ 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ) สองภาษา รหัสสาขาวิชา 554 จากเดิมรับ 10 คน เป็นประกาศรับ 30 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ) สองภาษา รหัสสาขาวิชา 354 จากเดิมรับ 5 คน เป็นประกาศรับ 10 คน

ระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอน

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน

(ใช้ได้ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครเท่านั้น หากปิดรับสมัครแล้วจะถือว่าท่านไม่ได้ทำการสมัคร)

ดูคำแนะนำกรณีที่ผู้สมัครทำการยอมรับเงื่อนไขแล้ว
แต่ไม่สามารถ ไปหน้าป้อนข้อมูลได้

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
มจพ.วิทยาเขตระยอง

(จังหวัดระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และชลบุรี)

รับสมัครวันที่ 6 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

รับสมัครผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ ตามที่คณะกำหนด

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา
ประกาศรับสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามใบแจ้งฯ

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโควตาพื้นที่
มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครวันที่ 7 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

รับสมัครผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ ตามที่คณะกำหนด

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา

ประกาศผลสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้
ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามใบแจ้งฯ

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
ปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาผู้ที่มีคุณธรรมความดี
ีเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดี
มีคุณธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้านวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)
พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

รับสมัครวันที่ 1 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา
**ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัครในแต่ละโครงการที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือ ด้านศิลปวัฒนธรรม

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)

สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ === >>
ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้

ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ

 

CLOSED

การรับนักศึกษาโควตาพื้นที่
มจพ.วิทยาเขตระยอง (คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป)

รับสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโควตาพื้นที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

CLOSED

การรับโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ ของคณะ/วิทยาลัย

รับสมัครวันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

ดูรายละเอียด และสมัครเข้าศึกษา

 

 

 

 

 

@Copyright 2010 กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800