กลุ่มงานรับสมัครเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

   +66 2 555-2000 ต่อ 1626,1627

  +66 2 555-2171