ชื่อสนามสอบ แผนที่
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก คลิกดูแผนที่
 โรงเรียนสตรีนนทบุรี คลิกดูแผนที่
 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม คลิกดูแผนที่
 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คลิกดูแผนที่
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร คลิกดูแผนที่
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คลิกดูแผนที่
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คลิกดูแผนที่