คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
วิศวกรรมการผลิต