คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์