การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

สรุปเกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3
**ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจากประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง**

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 - 13 พฤษภาคม 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 - 13 พฤษภาคม 2566
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติ
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา TCAS66 รอบที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ