การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนในจังหวัดยะลา

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
ประกาศรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบที่ 1.2
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระเบียบการรับสมัครโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร/นครสวรรค์ กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ