การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา Portfolio 1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา Portfolio 1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา Portfolio 1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า 1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า 1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า 1.2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการต่อยอด ปวส. 1.2
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่อยอด ปวส. 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา Portfolio 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา Portfolio 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา Portfolio 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา เรียนดี 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา เรียนดี 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา เรียนดี 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 1.1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6