การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2566 - 3 พฤศจิกายน 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการ Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตากระจายโอกาส สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาบุตรข้าราชการ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.