ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้/สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ โควตาเรียนดี ปริญญาตรี 4 ปี