ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษา TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566