ประกาศสถานที่สอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถานที่สอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 (ให้คลิ๊ก "ลำดับที่" ของสถานะการสมัครที่ "สมัครสอบสำเร็จ")
ประกาศรายชื่อ/สถานที่สอบ (เรียงตามระดับการศึกษาและเรียงตามลำดับตัวอักษรของรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)