ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รวมทุกระดับ