ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2567

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่าจะ
ได้ดำเนินการยืนยันสิทธ์ Clearing-House ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

ผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการสมทบพิเศษ
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือกคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 - 3 พฤษภาคม 2567