ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับสมัคร Portfolio
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี วทอ. ครั้งที่ 2

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567