ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือด้านหุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรีต่อเนื่องและปริญญาตรีเทียบโอน

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567