ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ครั้งที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2.5 ปี ครั้งที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา Portfolio ครั้งที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพื้นที่

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา Portfolio
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567