ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ และปราจีนบุรี) - เพิ่มเติมวันที่ 12 ธ.ค. 2566
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ และปราจีนบุรี) - เพิ่มเติม
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ และปราจีนบุรี)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567