ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดีรอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี รอบที่ 1

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567