ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโรงเรียนเครือข่าย
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี (ม.6) ร่วมกับ โรงเรียน ศรีบุณยานนท์
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี (ม.6) ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี (ม.6) รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี วุฒิ ม.6 TCAS 1 ครั้งที่ 1

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567