ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน (เพิ่มเติม)

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Portfolio รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Portfolio รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาบุตรข้าราชการ รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตากระจายโอกาส รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตากระจายโอกาส รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตากระจายโอกาส ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาบุตรข้าราชการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาบุตรข้าราชการ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Portfolio ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตากระจายโอกาส ระดับปริญญาตรี 4 ปี

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567