ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
หรือมีความสามารถดีเด่นทางด้านหุ่นยนต์ จำแนกตามคณะที่ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ปวช.สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล
กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ปวช.สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ปวช.สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา
กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรี 4 ปี
กำหนดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
กำหนดการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กำหนดการคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
กำหนดการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดการคณะบริหารธุรกิจ
กำหนดการคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 - 5 พฤษภาคม 2566
รอบที่ 2
กำหนดการ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ