การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - 7 มิถุนายน 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - 7 มิถุนายน 2562
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE) โครงการสมทบพิเศษ รหัสสาขาวิชา 01212 จำนวนรับ 10 คน พิจารณา ผลคะแนนการสอบ GAT PAT1 PAT2 และ PAT3 รับวุฒิม.6 วิทย์-คณิต ปวช.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค.2562
2. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) I-AE รหัสสาขาวิชา 01107 จำนวนรับ 10 คน พิจารณา ผลคะแนนการสอบ O-NET (วิชา 03-05) GAT PAT2 และ PAT3 GPA ไม่น้อยกว่า 2.75 รับวุฒิม.6 วิทย์-คณิต ปวช.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.2562
ระเบียบการรับสมัคร