การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
ระเบียบการรับสมัคร