การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาทายาทผู้ประกอบการทางการเกษตร เพื่อเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาผลิตนักวิทยาการข้อมูลผู้มีทักษะทางภาษา (ศิลป์-นักวิทย์)

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG Model (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.)

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มีนาคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตา MOU คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่ 2)