การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี (ปวช.) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการ Portfolio (ม.6) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการ Portfolio (ปวช.) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย (ม.6) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย (ปวช.) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สมุทรปราการ (ม.6) ครั้งที่ 2

ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.บุรีรัมย์ (ม.6) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.ยโสธร (ม.6) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สตูล (ม.6) ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียน (ม.6)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียน (ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียน (ปวส.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการ Portfolio (ม.6)
ระเบียบการรับสมัครโครงการ Portfolio (ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการ Portfolio (ปวส.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย (ม.6)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย (ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สมุทรปราการ (ม.6)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สมุทรปราการ (ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.บุรีรัมย์ (ม.6)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.บุรีรัมย์ (ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.ยโสธร (ม.6)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.ยโสธร (ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สตูล (ม.6)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สตูล (ปวช.)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย จ.สุพรรณบุรี