ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก