ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือมีความสามารถดีเด่นทางด้านหุ่นยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์