ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะ