ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 - ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 - ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566