ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศผลสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 1.2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี รอบ 1.2 -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี รอบ 1.2 -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี รอบ 1.2 วุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพื้นที่ รอบ 1.2-วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพื้นที่ รอบ 1.2-วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพื้นที่ รอบ 1.2-วุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบ 1.2 -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา portfolio รอบ 1.2 -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา portfolio รอบ 1.2 -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา portfolio รอบ 1.2 -วุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาต่อยอดปวส. รอบ 1.2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17301)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพื้นที่ -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาต่อยอดปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17301)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาต่อยอดปวส. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17302)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา portfolio -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา portfolio -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี วุฒิ ปวส.

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566