ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio รอบที่ 2-ปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio รอบที่ 2-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี รอบที่ 2-ปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี รอบที่ 2-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาโรงเรียนเครือข่าย-ปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio-ปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิ้นที่-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน-ปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน-ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566