ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี (ช่วงที่ 2)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี (ช่วงที่ 1)

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566