ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกประกาศผลสอบคัดเลือกโควตานักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี-หลักสูตรภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี-โครงการ English Program สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566