ประกาศกำหนดการและรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติและดำเนินการ สำหรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการ รายละเอียด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กำหนดการ รายละเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการ รายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กำหนดการ รายละเอียด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
กำหนดการ รายละเอียด คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
กำหนดการ รายละเอียด คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
กำหนดการ รายละเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564