โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส. (รอบที่ 1)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการโควตาเรียนดี (รอบที่ 1) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562