ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT - สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT โครงการปกติ
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT โครงการสมทบพิเศษ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT