ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตา Portfolio
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตาเพชรอุตสาหกรรมเกษตร

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566