ระบบโควตา

การรับนักศึกษาโควตา มจพ. ปีการศึกษา 2555

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขการสมัคร ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ การเข้าศึกษา จากระเบียบการรับสมัครหรือข้อมูลการรับสมัครของคณะต่างๆ ก่อนทำการสมัคร
สรุปข้อมูลการรับนักศึกษาโควตาปีการศึกษา 2555
พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติีดีี ประจำปีการศึกษา 2555
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน
รับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ดูระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัคร
ให้เข้าใจ ก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ข้อแนะนำกรณีเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี รับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 ปวช. และ ปวส.เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ดูระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัคร
ให้เข้าใจ ก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ข้อแนะนำกรณีเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการโควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554

ดูระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัคร
ให้เข้าใจ ก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ข้อแนะนำกรณีเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโครงการโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวช.เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ดูระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัคร
ให้เข้าใจ ก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์)

เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
ข้อแนะนำกรณีเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ

 

@Copyright 2010 งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800