เมื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร ระบบจะขึ้นหน้าใดหน้าหนึ่งดังต่อไปนี้

แบบที่ 1

ให้ผู้สมัครเลือก Yes เพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน

แบบที่ 2

ให้ผู้สมัครเลือก Continue to this website (not recommended).เพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์