ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 
 ผลสอบคัดเลือก (การรับนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ)
  โครงการสมทบพิเศษ    
   ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี    
  จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร    
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    
           201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - MA ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           202 เคมีอุตสาหกรรม (สมทบพิเศษ) - IC ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           204 เทคโนโลยีชีวภาพ (สมทบพิเศษ) - BT ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           205 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (สมทบพิเศษ) - ET ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           207 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           208 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - CS ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           209 สถิติประยุกต์ (สมทบพิเศษ) - AS ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           241 สถิติธุรกิจและการประกันภัย (สมทบพิเศษ) - ASB ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           242 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมทบพิเศษ) - MC ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           247 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม - IMI ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           258 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CS ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           267 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMI ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
           146 วิศวกรรมโยธา (สมทบพิเศษ) - CE ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           195/895 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - RE ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.6 วิทยาลัยนานาชาติ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี    
           1.1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ.ระยอง    
           1.1 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.2 คณะบริหารธุรกิจ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 3 ปี    
           1.1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก