ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 ประกาศสำหรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
   ตรวจสอบกำหนดการต่างๆ อาทิ วันซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียน วันขึ้นทะเบียน/ถ่ายรูปทำบัตร
ประจำตัวนักศึกษาใหม่ วันรายงานตัวพบอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดการปฐมนิเทศ กำหนดการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษฯ และกำหนดการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด โดยให้ตรวจสอบตามคณะ/สาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ และปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ให้ครบถ้วน และตรงตามระยะเวลา ที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด มิเช่นนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
ดูประกาศ  คลิ๊ก

 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันรายงานตัว ปฐมนิเทศ ส่วนของกองกิจการนักศึกษา จากเดิมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2560

 ผลสอบคัดเลือก (โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม)
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาโท ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก