ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม    
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องดำเนินการ Clearing house ตามวันเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ระดับปริญญาโท ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  **โปรดอ่านประกาศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ