ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 ประกาศสำหรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์
   ตรวจสอบกำหนดการต่างๆ อาทิ วันซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียน วันขึ้นทะเบียน/ถ่ายรูปทำบัตร
ประจำตัวนักศึกษาใหม่ วันรายงานตัวพบอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดการปฐมนิเทศ กำหนดการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษฯ และกำหนดการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด โดยให้ตรวจสอบตามคณะ/สาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ และปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ให้ครบถ้วน และตรงตามระยะเวลา ที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด มิเช่นนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
ดูประกาศ  คลิ๊ก
 
   ผลสอบคัดเลือก (ความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์)    
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
   ปริญญาตรี 4 ปี ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
       
 
 
   ผลการสอบสัมภาษณ์ (ความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์) ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องส่งผลตรวจสุขภาพภายในวันที่กำหนด (ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 60) หากไม่ส่งผลการตรวจสุขภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก