ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
 
 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2561
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์
   
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี (ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องดำเนินการ Clearing house ตามวันเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  **โปรดอ่านประกาศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ    
  ผลการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องส่งผลการตรวจสุขภาพภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 (อ่านรายละเอียดและ
ตรวจให้ครบทุกรายการตามที่กำหนด และสาขา/สาขาวิชาใดกำหนดให้ตรวจตาบอดสีต้องตรวจให้ครบ)