ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การรับรอบที่ 2 (TCAS ครั้งที่ 2)

คลิ๊กตรวจสอบประกาศรายชื่อและกำหนดการในโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การรับรอบที่ 1 ครั้งที่ 1/2

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การรับรอบที่ 1 ครั้งที่ 1/1

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่/โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
  โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง/พื้นที่ภาคตะวันออก
   ปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   
  โครงการโควตาเรียนดี
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม.6) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ปวช.) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
   ปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6)
       โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
        คณะบริหารธุรกิจ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก