ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 


 ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่
  โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ  คลิ๊ก
           1.2 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.3 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี)    
                 1.3.1 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.3.2 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
           1.4 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.4.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.4.2 โควตาพื้นที่ (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.5.1 โควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.6 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.6.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.6.2 โควตาพื้นที่ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
           1.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.7.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.7.2 โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.8 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.8.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.8.2 โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.9 คณะบริหารธุรกิจ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.9.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.9.2 โควตาพื้นที่ 5 จังหวัด ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
           1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี)(สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
           1.2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม    
                 1.2.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.2.2 โควตาพื้นที่ (สอบข้อเขียน) ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
           1.3 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
                 1.3.1 โควตาเรียนดี ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก
                 1.3.2 โควตาพื้นที่ ดูประกาศรายชื่อ คลิ๊ก