ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
โครงการโควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
             โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
             โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
              โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
              โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
              โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
              โควตาพื้นที่ 5 จังหวัด อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559
โครงการโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านภาษาต่างประเทศ
รับสมัครวันที่ 1 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
โครงการสมทบพิเศษ สมัครทางอินเทอร์เน็ต
- ระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่มีการสอบข้อเขียน ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ O-NET/GAT/PAT รายวิชาตามที่แต่ละคณะกำหนด
- ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 3 ปี สอบข้อเขียนรายวิชาตามที่คณะกำหนด สอบข้อเขียนวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ มจพ.ปราจีนบุรี
รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
   ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 3 ปี อ่านระเบียบการ  

คลิ๊ก

 

 

- ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

(ประกาศ ณ วันที่ 24 พ .ค. 2559)

อ่านประกาศ  

คลิ๊ก

 

 

- ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RE) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

จากเดิมประกาศรับ 5 คน เป็นประกาศรับ 10 คน (ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2559)

 

- ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย.2559)

อ่านประกาศ  

คลิ๊ก

 

โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET สมัครทางอินเทอร์เน็ต
รับสมัครวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 20 เมษายน 2559
   ปริญญาตรี 4 ปี
(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. และมีผลคะแนนสอบ O-NETรายวิชาตามที่แต่ละคณะกำหนด)
อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) สมัครทางอินเทอร์เน็ต
รับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาตรี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และปวส.)    
       
โครงการรับตรง (ใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต
รับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2559
   ปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และมีผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่คณะกำหนด) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       
โครงการรับตรง (ใช้คะแนน GAT/PAT) สมัครทางอินเทอร์เน็ต
รับสมัครวันที่ 11 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
   ปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และมีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ตามที่คณะกำหนด) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       
โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง สมัครทางอินเทอร์เน็ต
รับสมัครวันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
   ปริญญาตรี 4 ปี
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูประกาศ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สมัครทางอินเทอร์เน็ต
รับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2559
   สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
(สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และปวส.)
อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
   สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และปวส.) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
 
       
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2558
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี และปริญญาโท อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี)    
       
โครงการโควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3)
        ยังไม่มีข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา    
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
             โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
             โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ===>ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
              โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
              โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
              โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
              โควตาพื้นที่ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
             โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
             โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ===>ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก