ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
ประกาศ/ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลการสมัครจากประกาศรับสมัครของคณะ พร้อมตรวจสอบคุณวุฒิ/คุณสมบัติให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
การรับตรงรอบที่ 5 เพิ่มเติม วุฒิ ม. ปวช. และ ปวส.
   โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)  TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน
รับสมัครวันที่ 11 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561****สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2f ****
       โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)  TCAS รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
 
การรับตรงรอบที่ 5
   โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับนักศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
รับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561****สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2f ****
       โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
   
   โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน รับสมัครวันที่ 1 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ****สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2f ****
       โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
การรับตรงรอบที่ 3
   โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี รับสมัครวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ****สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ****
        โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ปีการศึกษา 2561 อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
 
การรับตรงรอบที่ 2
   โครงการรับตรง ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561
        โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561(ยกเว้นนักเรียนที่มีที่ตั้ง
ของสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้)
อ่านระเบียบการ  

คลิ๊ก
ประกาศสาขาวิชาที่รับเพิ่มเติม คลิ๊ก
        โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
   
   โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561
       โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม อ่านประกาศเพิ่มเติม   คลิ๊ก
   
   โครงการรับตรง สอบข้อเขียน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส. รับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
       โครงการรับตรง สอบข้อเขียน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส. อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 อ่านประกาศเพิ่มเติม   คลิ๊ก
  ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 อ่านประกาศเพิ่มเติม   คลิ๊ก
   โครงการโควตาพื้นที่/โควตาพื้นที่ระยอง/โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
  ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง  
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก) (รับสมัครวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก)
(รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561)
อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง (รับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง  
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       
       โครงการโควตาพื้นที่ (รับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561)    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       โครงการโควตาพื้นที่ระยอง/โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก (รับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง  
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก)
อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ (โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (รับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561)  
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 อ่านประกาศเพิ่มเติม   คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
 
การรับตรงรอบที่ 1/2 โควตาเรียนดี
   โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
        โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
   โครงการรับนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติ
รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561
   โครงการรับนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติ อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
การรับตรงรอบที่ 2
   โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ รับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
        โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาระดับ ปวช.ถึงปริญญาโท อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
        โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษาระดับ ปวช.ถึงปริญญาตรี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
        โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)เข้าศึกษาระดับ ปวช.ถึงปริญญาตรี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
 
การรับตรงรอบที่ 1
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวช.) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลการสมัครจากประกาศรับสมัครของคณะ พร้อมตรวจสอบคุณวุฒิ/คุณสมบัติให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที