ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
โครงการสมทบพิเศษ [รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT ตามรายวิชาที่คณะกำหนด (ไม่มีสอบข้อเขียน)
และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (มีการสอบข้อเขียน)]
เปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
   ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี
อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี

อ่านประกาศ   คลิ๊ก
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง

อ่านประกาศ   คลิ๊ก
โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET
เปิดรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560
   ระดับปริญญาตรี 4 ปี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
 
ประกาศสถานที่สอบ/พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร/ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
   ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบของสนามสอบโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (เฉพาะชั้น 7 ห้อง 7712 และชั้น 8 ทุกห้อง) ดูประกาศเปลี่ยนแปลง
ห้องสอบ
คลิ๊ก
   ประกาศสถานที่สอบ (เรียงตามระดับที่เข้าศึกษาและเรียงตามตัวอักษร)
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถทราบสถานที่สอบ เลขที่สมัคร และเลขที่นั่งสอบได้เมื่อพิมพ์ใบหลักฐานการสมัคร)
ดูประกาศสถานที่สอบ คลิ๊ก
   พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
(ผู้สมัครต้องแสดงใบหลักฐานแสดงการสมัครและบัตรประจำตัวประชาชนแก่กรรมการคุมสอบในวันสอบ)
พิมพ์ใบหลักฐานฯ คลิ๊ก
   ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ (ผู้เข้าสอบทุกคนต้องอ่านและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด
มิเช่นนั้นท่านอาจจะไม่ได้เข้าสอบ)
อ่านข้อปฏิบัติฯ คลิ๊ก

 

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
เปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
   ระดับ ปวช. ปริญญาตรี 4-5 ปี ปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
 

ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 20 มกราคม 2560

ประกาศเปิดรับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

 

ดูประกาศเพิ่มเติม

 

คลิ๊ก

 

ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 12 มกราคม 2560

ประกาศเพิ่มเติมคุณวุฒิผู้สมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ดูประกาศเพิ่มเติม

 

คลิ๊ก

โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
เปิดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
   ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
โครงการรับนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
เปิดรับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 27 มกราคม 2560
   ปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก)    
              โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์)
เปิดรับสมัครวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560
   ระเบียบการรับนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
   ระเบียบการรับนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านหุ่นยนต์ อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
เปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560
   ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2559
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี และปริญญาโท*** อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี)    
 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันรายงานตัว ปฐมนิเทศ ส่วนของกองกิจการนักศึกษา จากเดิมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2560

   
  ***ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ให้สอบถามสาขาวิชาที่เปิดรับ ก่อนทำการสมัคร***    
โครงการรับนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก)    
              โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
 
โครงการโควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
             โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
             โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
              โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
              โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ (โควตาเรียนดี/พื้นที่)    
              โควตาเรียนดี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
              โควตาพื้นที่ 5 จังหวัด อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (โควตาเรียนดี/พื้นที่) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก