ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
ประกาศ/ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
การรับตรงรอบที่ 2
   โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ รับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
        โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาระดับ ปวช.ถึงปริญญาโท อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
        โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เข้าศึกษาระดับ ปวช.ถึงปริญญาตรี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
        โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)เข้าศึกษาระดับ ปวช.ถึงปริญญาตรี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
   โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561
       โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
   โครงการรับตรง สอบข้อเขียน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส. รับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
       โครงการรับตรง สอบข้อเขียน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ปวช. และ ปวส. อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
   โครงการโควตาพื้นที่
  ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาพื้นที่    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       วิทยาลัยนานาชาติ อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
 
การรับตรงรอบที่ 1/2 โควตาเรียนดี
   โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
        โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
 
การรับตรงรอบที่ 1
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวช.) อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
       คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลการสมัครจากประกาศรับสมัครของคณะ พร้อมตรวจสอบคุณวุฒิ/คุณสมบัติให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที