ประกาศรายชื่อผู้มีีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/

ผลการสอบสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ป
หมายเหตุ ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเพื่อสอบ
สัมภาษณ ์และดำเนินการใดๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์ และเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ป

หมายเหตุ ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเพื่อสอบ
สัมภาษณ ์และดำเนินการใดๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์ และเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โควตารับตรง มจพ.วิทยาเขตระยอง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มัีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตารับตรง
โดยใช้คะแนน O-NET

รายชื่อผู้มัีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตารับตรง
โดยใช้คะแนน V-NET


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โครงการโควตารับตรง มจพ.วิทยาเขตระยอง วุฒิ ปวส.ปีการศึกษา 2556


หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และดำเนินการใดๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์ และเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้

ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)


การรับนักศึกษาโครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงใช้คะแนน
วิชาสามัญ 7 วิชา ผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse)

การรับนักศึกษาโควตา (มจพ. วิทยาเขตระยอง เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง จังหวัดระยอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่น
ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่น
ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/

ผลการสอบสัมภาษณ์

การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)


ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) ปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2556 ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สำหรับ
ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
(หุ่นยนต์) ปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาปราจีนบุรี โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลสอบข้อเขียน/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบโควตา : โควตาพื้นที่ วิทยาเขตระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โครงการโควตาพื้นที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลสอบข้อเขียน/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ระบบโควตา : โควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 

 

 

 

 

 
 

@Copyright 2010 งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800