ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
โครงการที่รับ กำหนดการรับสมัคร กำหนดการสอบ
ระบบโควตา

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560


โควตาการรับนักศึกษาผู้ที่มีความรู้

ความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

สอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงาน

วันที่ 28 มกราคม 2560


โควตาการรับนักศึกษาผู้ที่มีความรู้

ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา หรือ

ด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

วันที่ 1 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559


โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)

วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 7 มกราคม 2560


โควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่

(สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

รับผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.

วันที่ 26 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ดูประกาศของแต่ละคณะ


ระบบรับตรง

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

(ปวช. ถึง ปริญญาตรี)

วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

สอบข้อเขียน
วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560

โครงการรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 มกราคม 2560

โครงการรับตรง ใช้คะแนนวิชาสามัญ
9 วิชา รับเฉพาะวุฒิ ม.6

วันที่ 25 มกราคม
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการรับตรง ใข้คะแนน O-NET

(รับวุฒิ ม.6และ ปวช.)

วันที่ 21 มีนาคม
ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 เมษายน 2560

โครงการสมทบพิเศษ

(ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน และ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี)

วันที่ 21 เมษายน ถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560

สอบข้อเขียน เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

วันที่ 24 มิถุนายน 2560
************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วันที่ 28 มิถุนายน 2560