ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

 
ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
โครงการที่รับ กำหนดการรับสมัคร กำหนดการสอบ
ระบบรับตรง

โครงการรับตรง ใข้คะแนน O-NET

(รับวุฒิ ม.6และ ปวช.)

วันที่ 21 มีนาคม
ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

โครงการสมทบพิเศษ

(ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน และ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี)

วันที่ 21 เมษายน ถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560

สอบข้อเขียน เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

วันที่ 24 มิถุนายน 2560
************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วันที่ 28 มิถุนายน 2560

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

(ปวช. ถึง ปริญญาตรี)

วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

สอบข้อเขียน
วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560

โครงการรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 มกราคม 2560

โครงการรับตรง ใช้คะแนนวิชาสามัญ
9 วิชา รับเฉพาะวุฒิ ม.6

วันที่ 25 มกราคม
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ระบบโควตา

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560


โควตาการรับนักศึกษาผู้ที่มีความรู้

ความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

สอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงาน

วันที่ 28 มกราคม 2560


โควตาการรับนักศึกษาผู้ที่มีความรู้

ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา หรือ

ด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

วันที่ 1 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559


โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)

วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 7 มกราคม 2560


โควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่

(สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

รับผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.

วันที่ 26 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ดูประกาศของแต่ละคณะ